Siya Ke Ram | Teen Sita Special

Siya Ke Ram | Teen Sita Special

Raja Janak ki putri Sita bahut sundar aur vidwan hain. Sita, Rishi Yagyavalkya ke ashram me siksha leti hai aur waha Gargi ko sikshika ke roop me rahne ke liye Maharishi se prathna karti hain.

#SiyaKeRamTeenSitaSpecial #SiyaKeRam

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *